Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

§ 2 Załącznika nr 1 do uchwały nr 86/IX/2019 Senatu UJ z dnia 25 września 2019 roku:

Zadania rady dyscypliny

 1. Rada dyscypliny jest organem Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 2. Kadencja rady dyscypliny trwa trzy lata.
 3. Do zadań rady dyscypliny należy:
  • 1) nadawanie stopni naukowych w danej dyscyplinie, z zastrzeżeniem stopni nadawanych przez Senat UJ, zgodnie z postanowieniami Statutu UJ;
  • 2) nostryfikacja dyplomów dotyczących uzyskania stopnia naukowego;
  • 3) uchwalanie planów strategicznych rozwoju danej dyscypliny na Uniwersytecie;
  • 4) współudział w określeniu kryteriów oceny osiągnięć badawczych w danej dyscyplinie dla celów oceny okresowej nauczycieli akademickich;
  • 5) współdziałanie z innymi radami dyscyplin w zakresie kształtowania i realizacji programu szkół doktorskich oraz wnoszenia wkładu do projektu wspólnej strategii badawczej Uniwersytetu.
 4. Szczegółowy tryb nadawania stopni naukowych jest określony w odrębnej uchwale przyjętej przez Senat UJ.