Web Content Display Web Content Display

 

Procedura postępowań o nadanie stopni naukowych na Uniwersytecie Jagiellońskim z 2019 roku:

Wzory dokumentów dla kandydatów

https://cwn.uj.edu.pl/dyscypliny-naukowe/nadawanie-stopni-naukowych/wzory-dokumentow

Web Content Display Web Content Display

WYMAGANIA 

dotyczące rozpraw doktorskich przedstawianych jako zbiór opublikowanych i powiązanych tematycznie artykułów naukowych 

 

Obowiązujące akty prawne: 

 

  • Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (nazywana dalej Ustawą):

  • Procedura postępowań́ o nadanie stopni naukowych na Uniwersytecie Jagiellońskim (nazywana dalej Procedurą):

 

Podczas przygotowywania wniosku do Rady Dyscypliny Informatyka Techniczna i Telekomunikacja (ITT) o przeprowadzenie postępowania o nadanie stopnia doktora należy postępować zgodnie z Procedurą. W szczególności należy zwrócić uwagę na §3 ust. 1 (wymogi formalne) oraz §3 ust. 2 i 3 (określenie indywidualnego wkładu kandydata w powstawanie pracy zbiorowej z określeniem procentowego udziału każdego autora w jej powstanie) Procedury 

 

Uściślenia dotyczące wymogów opisanych w Ustawie oraz Procedurze 

 

(art. 187 ust. 3 Ustawy) W zakresie wskazanych w art. 187 ust. 3 form monografii oraz zbioru opublikowanych i powiązanych tematycznie artykułów naukowych należy wskazać, że pojęcie monografii naukowej oraz artykułu naukowego zostało zdefiniowane w rozporządzeniu w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej). 

 

(art. 187 ust. 3 Ustawy, § 3 ust. 2 Procedury) W zakresie formy rozprawy w postaci zbioru artykułów zauważyć należy, że wobec wymagania, aby był to zbiór opublikowanych i powiązanych tematycznie artykułów naukowych (liczba mnoga), nie jest dopuszczalne, aby rozprawę doktorską stanowił wyłącznie jeden artykuł naukowy. Dopuszcza się natomiast, aby rozprawę doktorską stanowił zbiór opublikowanych i powiązanych tematycznie artykułów wieloautorskich. W takim przypadku należy określić wkład poszczególnych autorów w poszczególne artykuły naukowe celem umożliwienia oceny, czy praca ta spełnia wymogi określone w art. 187 ust. 1 i 2 Ustawy. W przypadku współautorstwa nie można ograniczyć się jedynie do określenia procentowego wkładu poszczególnych autorów, ale należy wyraźnie określić indywidualny wkład merytoryczny doktoranta w powstanie danej publikacji. 

 

(§4 ust. 2 pkt 8 Procedury) Do wniosku o przeprowadzenie postępowania należy w szczególności dołączyć “informację o publikacjach wchodzących w skład zbioru artykułów naukowych”. Informacja ta powinna mieć postać autoreferatu. Autoreferat powinien zawierać w szczególności: zakres, cele i tezy rozprawy, opis przedmiotu badań, główne wyniki i wnioski, najważniejsze schematy, rysunki, wykresy, tabele, odwołania do głównych publikacji oraz patentów autora, podsumowanie wkładu własnego. Autoreferat może być napisany w języku polskim lub angielskim. 

 

Uściślenia i zalecenia Rady Dyscypliny ITT dotyczące wymogu opublikowania oraz tematycznego powiązania artykułów wchodzących w skład zbioru publikacji (art. 187 ust. 3 Ustawy) 

 

W stosunku do zbioru artykułów naukowych jako formy rozprawy doktorskiej ustawodawca sformułował dwa odrębne wymogi – aby były to artykuły opublikowane oraz powiązane tematycznie. Wymóg pierwszy oznacza, że w skład rozprawy doktorskiej przybierającej formę zbioru artykułów mogą wejść prace upowszechnione, wydane, wydrukowane czy zamieszczone (w zależności od metody upowszechniania przyjętej w ramach danego czasopisma lub konferencji). Zatem nie stanowią artykułów opublikowanych takie, które tylko zostały złożone do druku/opublikowania; wobec których zostały sporządzone pozytywne recenzje czy też takie, które do druku/opublikowania zostały zaakceptowane. Drugi wymóg oznacza natomiast konieczność zachowania merytorycznego, naukowego związku pomiędzy poszczególnymi artykułami.  

 

Ustawodawca nie nakazał, aby czasopismo lub wydawnictwo znajdowało się w jednym z wykazów, o których mowa w art. 267 ust. 2 pkt 2 Ustawy. Rada Dyscypliny ITT zaleca jednak, aby w skład zbioru artykułów wchodziły co najmniej trzy publikacje opublikowane w czasopismach z listy A Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub na konferencjach o randze co najmniej CORE A (http://portal.core.edu.au/conf-ranks/) o tematyce związanej z dyscypliną Informatyka Techniczna i Telekomunikacja, w których wkład doktoranta jest wiodący. 

 

Niezależnie od tego, jaką formę przybierze rozprawa doktorska, w każdym przypadku musi ona spełniać wymogi z art. 187 ust. 1 i 2 Ustawy. Innymi słowy wymogi rozprawy są stałe i nie modyfikuje ich wybrana przez autora forma rozprawy. Nawet zatem wówczas, gdy rozprawa doktorska stanowi np. zbiór opublikowanych i powiązanych tematycznie artykułów naukowych albo samodzielną i wyodrębnioną część pracy zbiorowej, jej przedmiotem powinno być oryginalne rozwiązanie problemu naukowego, oryginalne rozwiązanie w zakresie zastosowania wyników własnych badań naukowych w sferze gospodarczej lub społecznej albo oryginalne dokonanie artystyczne (uzasadnienie oryginalności rozwiązania powinno być opisane w Autoreferacie).